Szkoła promująca zdrowie

   „ Bieg po zdrowie” jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej, który opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Skierowany jest do uczniów klas IV. Nadrzędnym jego celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Główne cele programu to: opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Program został zrealizowany w postaci 6 lekcji tematycznych. Zajęcia realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku uczniów. Podczas cyklu zajęć dzieci m.in. liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, pracowały przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń czy pomysłów. Dzięki zajęciom uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień. Z realizacją programu zapoznani byli również rodzice.

   „Trzymaj formę” jest to program trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i naukę prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Program „Trzymaj Formę!” pomagał rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich prozdrowotne nawyki. Realizowany był w ramach godzin lekcyjnych oraz w czasie imprez szkolnych. Podczas realizacji programu „Trzymaj Formę” uczniowie pogłębiali wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej uczestnicząc w wykładach, pogadankach, zajęciach prowadzonych tematycznie, poznali m.in. znakowanie produktów żywnościowych, układali jadłospisy, przeliczali wartości kaloryczne posiłków, tworzyli prezentacje multimedialne, malowali plakaty, wykonywali gazetki, brali udział w różnych konkursach o tematyce związanej ze zdrowym odżywianiem i aktywnością fizyczną, uczestniczyli w szkolnych imprezach sportowych, w rajdach i wycieczkach sportowych, przygotowywali zdrowe potrawy, organizowali apele promujące zdrowe odżywianie i aktywny styl życia, dokonywali oceny własnej aktywności fizycznej i stylu życia. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

„Czyste powietrze wokół nas” jest to program antynikotynowy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Współpracując z wychowawczynią oddziału przedszkolnego co roku ten program realizowany jest w naszej szkole. Wspólnie pisałyśmy harmonogram działań, organizowałam wspólne działania, sporządzałam notatki z przebiegu realizacji programu. Byłam odpowiedzialna za pisanie sprawozdania z przebiegu wdrażania programu w naszej placówce. Cele szczegółowe programu to: wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego), zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Program ten skierowany jest nie tylko do dzieci ale również ich rodziców i opiekunów, a jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed biernym paleniem. Dzieci brały udział zajęciach dydaktycznych składający się z 5 zajęć warsztatowych tj. „Wycieczka po okolicy przedszkola” , „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, ,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”, ,,Jak unikać dymu papierosowego?”. Zajęcia te przeprowadzała z dziećmi wychowawczyni. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zaproponowanych formach zajęć. Dodatkowo w ramach realizacji zagadnień programu , zorganizowałam kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów.

„Nie pal przy mnie, proszę” jest to kolejny program antynikotynowy realizowany w naszej szkole. Adresowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Jako koordynator programu co roku zgłaszam naszą szkołę do realizacji tego projektu, wspólnie z wychowawcami klas I – III piszemy plan działań, sporządzamy notatki a na końcu sprawozdanie do sanepidu. Na zajęciach edukacyjnych dzieci poznały główną bohaterkę programu „Nie pal przy mnie proszę” wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im w zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w programie, zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu „Nie pal przy mnie, proszę” oraz pomysłu nauczycieli. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Dzieci chętnie uczestniczyły w tych zajęciach.

Co roku organizuje się w szkole tak zwane dni zdrowia – „ Dzień zdrowej żywości”, „ Śniadanie daje moc”. W takich dniach przeprowadzane są wśród uczniów pogadanki na temat zdrowego stylu życia a co za tym idzie zdrowego odżywiania. Jak ważne jest pierwsze śniadanie, ale również aktywność fizyczna. Po przeprowadzonych pogadankach uczniowie wykonują plakaty, którymi dekorujemy korytarz szkolny, ale również przygotowują różne smaczne i zdrowe posiłki oraz napoje.