Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2021/2022

przewodniczący: Milena Mikołajek

zastępca przew. : Filip Jurek

Zarząd

1.Maria Nieciąg

2. Martyna Malina

3. Julia Nieciąg

Cele Samorządu Uczniowskiego:

   Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności, realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:

organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych
rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki
organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym
zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami
zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą

Prawa i obowiązki samorządu: 

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a  możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 3. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 5. Opiekun samorządu udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, służy mu doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji szkolnej.
 6. Opiekun samorządu ma obowiązek wysłuchania wniosków i zapytań samorządu, przekazywania ich adresatom.
 7. Samorząd ma obowiązek:
 8. współdziałania z innymi organami szkoły: dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców,
 9. pełni rolę rzecznika praw i interesów ucznia,
 10. inicjuje różnorodne formy aktywności pozalekcyjnej rozwijającej zainteresowania naukowe, sportowe, turystyczno – krajoznawcze, muzyczne i inne,
 11. uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz organizuje takie akcje na terenie szkoły,
  włącza się w działania określone w szkolnym planie wychowawczym i szkolnym planie profilaktyki.

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rok szkolny 2019/2020

Przewodniczący: Kacper Jończyk
Zastępca przew.: Amelia Jurek
Skarbnik: Milena Mikołajek
Kamil Kachnic

Cele Samorządu Uczniowskiego:

   Celem Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności, realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię Szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020:

organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych
rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki
organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym
zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami
zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą

Prawa i obowiązki samorządu: 

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a  możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 3. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 5. Opiekun samorządu udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, służy mu doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji szkolnej.
 6. Opiekun samorządu ma obowiązek wysłuchania wniosków i zapytań samorządu, przekazywania ich adresatom.
 7. Samorząd ma obowiązek:
 8. współdziałania z innymi organami szkoły: dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców,
 9. pełni rolę rzecznika praw i interesów ucznia,
 10. inicjuje różnorodne formy aktywności pozalekcyjnej rozwijającej zainteresowania naukowe, sportowe, turystyczno – krajoznawcze, muzyczne i inne,
 11. uczestniczy w akcjach charytatywnych oraz organizuje takie akcje na terenie szkoły,
  włącza się w działania określone w szkolnym planie wychowawczym i szkolnym planie profilaktyki.SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

Rok szkolny 2018/2019

Przewodniczący: Natalia Dróżdż
Zastępca: Tomasz Malina
Skarbnik: Amelia Jurek

opiekun SU – mgr Bożena Szczęch

Sekcja artystyczna:
Amelia Jurek
Amelia Radwan
Konstancja Głowacz
Wiktoria Trzop

Sekcja porządkowa:
Eryk Strączek
Tomasz Malina
Julia Smyrak
Marta Goryl

Sekcja informacyjna:
Kinga Chromy
Natalia Warchoł
Gabriela Jankowska
Martyna Cudyk