RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce z siedzibą Jachówka 3, 34-211 Budzów .
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@budzow.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku kształcenia na odległość wprowadzonego ustawą
  z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  oraz rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
  .
 4. Dane nie będą udostępniane do państw trzecich. Mogą być udostępniane innym odbiorcom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej jak Biurze Obsługi Szkół, firmom świadczącym usługi hostingowe, wsparcia informatycznego i prawnego oraz dla potrzeb prowadzenia elektronicznego dziennika.
 5. Dane będą przechowywane przez okres trwania nauki.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich/dziecka danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zdalnego kształcenia dziecka.
 8. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej – Curie w Jachówce reprezentowana przez Dyrektora – Dorotę Głuc , siedziba: Jachówka 3, 34-211 Budzów, tel. 33 874 00 05.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@budzow.pl,
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów i udzielonych zgód.
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Klienci szkoły mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.