Informacje bieżące

List Ministra Zdrowia - szczepienia ochronne

List Ministra Zdrowia - szczepienia ochronne

Pismo Rzecznika Praw Dziecka

Pismo Rzecznika Praw Dziecka

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat
https://dokumenty.mein.gov.pl/144ec257
-6c24-45b7-9d47-62f16bded688/20211201listmeinmzszczepienia.docx

https://dokumenty.mein.gov.pl/fe8345ff-0f60-4ab3-959a-0427216e5877/20211201listmeinmzszczepienia.pdf

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

 1. Przyprowadzanie dziecka do szkoły
 1. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 2. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
 3. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.
 4. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z dnia poprzedniego mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 5. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można posłać do szkoły dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 6. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły zachowuje minimalny dystans społeczny 2 metrów.
 7. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren szkoły jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. 
 8. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych.
 9. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do szkoły.
 10. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 11. Uczeń do szkoły przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają  znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 12. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki. 
 13. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba.
 14. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik szkoły. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 15. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 16. W sytuacji, gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do szkoły przez rodzica/opiekuna zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia.
 1. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.
 2. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 3. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika na zewnątrz szkoły lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 4. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 5. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 6. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik szkoły.
 7. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 8. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez dziennik elektroniczny, kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 9. Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA POBYTU I ZABAWY W SALI DYDAKTYCZNEJ I ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć lub opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu. W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
 2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.
 3. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel/wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 5. Jedna grupa uczniów/wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 6. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed wejściem do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Wykorzystywane przez ucznia podczas zajęć przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
 8. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pracownika obsługi.
 9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 10. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabawy, ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać. 
 11. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
 12. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.
 13. Podczas wychodzenia grupy uczniów/wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 14. Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 15. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach określonych podpisanym krzesełkiem.
 16. Zabawki/pomoce używane przez ucznia są odkładane do specjalnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.
 17. Uczniowie klas IV-VIII korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 18. Po zakończonych lekcjach uczeń zabiera pomoce i przybory szkolne do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Do szkoły uczeń przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć.
 19. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
 20. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem 2 metrów odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 21. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA WYJŚCIA GRUPY UCZNIÓW NA PLAC ZABAW I BOISKO SZKOLNE

 1. Szkoła w okresie COVID-19 nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Dzieci/wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, korzystają z placu zabaw i boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko szkolne, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska i placu zabaw.
 4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku szkolnym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 metra.
 5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę i buty) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.
 7. Przed wyjściem grupy z budynku nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska szkolnego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
 8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA POBYTU GRUPY W OGRODZIE/NA PLACU ZABAW

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie korzystają ze szkolnego placu zabaw i boiska szkolnego przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/ osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 2. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
 3. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych, dopiero po kolejnej dezynfekcji sprzętów.
 4. Strefy dla grup wyznaczają nauczyciele/wychowawcy opiekujący się uczniami każdorazowo podczas wyjścia na plac zabaw, boisko szkolne. Między wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra.
 5. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
 6. Na placu zabaw i boisku szkolnym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
 7. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie.
 8. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 9. Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
 10. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boisku dopuszczone do użytku przez Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
 11. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między nimi.
 12. Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.
 13. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 5

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

 z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA ZGŁASZANIA I REAGOWANIA NA INCYDENTY W GRUPIE 

ORAZ STOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ W TRAKCIE WYMAGANYCH ZABIEGÓW HIGIENICZNYCH

 1. W razie wystąpienia konieczności przeprowadzenia zabiegów higienicznych u ucznia nauczyciel zgłasza fakt pracownikowi obsługi.
 2. Zabiegi higieniczne będą przeprowadzane w jednym miejscu wyznaczonym przez dyrektora placówki. Po zabiegach pomieszczenie jest poddawane ponownej dezynfekcji.
 3. W miejscu przeprowadzanego zabiegu higienicznego mogą znajdować się wyłącznie dwie osoby, czyli dziecko i nauczyciel lub pracownik obsługi.
 4. W czasie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka personel powinien być ubrany w indywidualne środki ochrony osobistej, czyli rękawiczki jednorazowe, maseczkę zakrywającą usta i nos oraz fartuch z długim rękawem.
 5. Ubranie dziecka należy zabezpieczyć wkładając do jednorazowego foliowego woreczka i odłożyć w bezpieczne, wyznaczone do tego celu miejsce. Ubranie należy zwrócić rodzicowi dziecka, podczas odbioru dziecka z przedszkola.
 6. Po przeprowadzeniu zabiegów higienicznych personel jest zobowiązany do zmiany środków ochrony (ściągnięte środki ochrony należy zabezpieczyć i wyrzucić do kosza specjalnie do tego przeznaczonego), umycia rąk według instrukcji wywieszonych w toaletach, pod ciepłą bieżącą wodą przy użyciu mydła dezynfekującego i wytrzeć w jednorazowy ręcznik papierowy oraz nałożenie nowych rękawiczek jednorazowych i maseczki na nos i usta.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 7

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

 z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA ZAGROŻENIA ZARAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U PRACOWNIKA

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w Sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 5. Otwiera okno.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w Sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 9. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 8

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA KOMUNIKACJI Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JACHÓWCE

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo przez dziennik elektroniczny lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny wynoszący min.1,5 m.
 2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, zgłasza pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Pracownik obsługi dane wpisuje do Księgi wejść szkoły.
 4. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie szkoły.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować się z nauczycielem przez dziennik elektroniczny lub pocztę służbową.
 6. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia rewalidacyjne, świetlicowe, zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne  kontaktują się w sprawach pilnych z nauczycielami prowadzącymi te zajęcia  telefonicznie, mailowo przez dziennik elektroniczny lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę, z zachowaniem wymagań określonych w pkt.2,3,4
 7. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem tel. 33 8740005, drogą mailową dziennika Vulcan lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt.2,3,4.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 13

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY W PRACOWNI INFORMATYCZNEJ, BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni/biblioteki dezynfekują ręce.
 1. Przed wejściem do sali informatycznej, uczniowie zakładają rękawiczki jednorazowe.
 1. Uczniowie zajmują swoje miejsca do nauki, nie chodzą po pracowni bez koniecznej potrzeby.
 1. Po zakończonych zajęciach, uczniowie zdejmują rękawiczki jednorazowe i wrzucają je do pojemnika na środki ochrony osobistej przeznaczone do utylizacji. Myją ręce.
 1. Nauczyciel dokonuje dezynfekcji stolika za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekującego.
 1. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 1. W bibliotece szkolnej może przebywać maksymalnie 2 uczniów.
 1. Uczniowie zachowują odpowiedni dystans społeczny, nie poruszają się pomiędzy regałami.
 1. Bibliotekarz wydaje książki, które przeszły dwudniową kwarantannę.
 1. Pracownia komputerowa oraz biblioteka szkolna powinny być systematycznie wietrzone.
 1. Po każdym dniu pracownia komputerowa oraz biblioteka szkolna są dezynfekowane przez pracownika obsługi.

……………………………………………………………………………

Załącznik nr 12

do Zarządzenia Dyrektora nr 3/2020/21

z dn. 28.08.2020 r.

PROCEDURA PRZESTRZEGANIA ZASAD OCHRONY W CZASIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH.

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali/pracowni dezynfekują ręce.
 1. Uczniowie zajmują swoje miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 1. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
 1. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.
 1. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.
 1. Po każdym dniu sala/pracownia jest dezynfekowana przez pracownika obsługi.