Historia

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej w Jachówce sięga 1874 r., kiedy to Gmina wydzierżawiła od chłopa Józefa Suwaja dom, który przeznaczyła na szkołę. Dzieci uczyły się w niej tylko w porze zimowej, ponieważ w pozostałym okresie musiały pomagać rodzicom w pracach polowych. Ze względu na bardzo złe warunki panujące w szkole, rok później – w 1875 r. Gmina zakupiła pole pod nową szkołę od Jana Radwana, zaś pomoc finansową ofiarował właściciel wsi – Maurycy Montlear i Okręgowa Rada Szkolna w Wadowicach. Jednak i ten budynek przestał spełniać oczekiwania ze względu na dużą liczbę dzieci. I tak, 26 lat później – w 1901 r. Gmina i Rada Miejscowa poczyniły starania o budowę nowej szkoły – tej, w której nauka trwa do dzisiaj. Starania trwały długo, bo dopiero we wrześniu 1910 r. Krajowa Rada Szkolna we Lwowie podjęła decyzję o wybudowaniu trzyklasowej szkoły.

Nauka w nowo wybudowanej szkole rozpoczęła się 1 września 1911 r. W tym samym roku rozebrano stary budynek celem poszerzenia ogrodu, zaś w maju 1912 r. dokupiono na potrzeby szkoły skrawek ziemi od Antoniego Biedrawy i postawiono nowe ogrodzenie oraz wybudowano studnię z pompą. 1 stycznia 1925 r. szkoła w Jachówce została zreorganizowana i stała się Szkołą Powszechną czteroklasową mieszaną.

W latach 1941-45 w związku z działaniami wojennymi, nauka w szkole została przerwana, ponieważ budynek szkolny był używany przez Niemców jako magazyn zboża kontyngentowego. W ostatnim roku wojny szkoła uległa zniszczeniu. Jeden z pocisków trafił w budynek, niszcząc komin, dach i sufit. Ponowną naukę dzieci i młodzież ze wsi rozpoczęły dopiero 10 lutego 1945 r. W tym samym roku zorganizowano „kurs klasy siódmej” dla młodzieży pozaszkolnej. W 1946 r. przeprowadzono remont budynku szkolnego: wprawiono podłogi, pomalowano sale lekcyjne i wyczyszczono studnię. Dzięki olbrzymim staraniom Grona Pedagogicznego przy Szkole Podstawowej w Jachówce powstała świetlica. Urządzano w niej przedstawienia i tzw. wieczory świetlicowe dla miejscowej ludności. W szkole zorganizowano też kurs początkowy nauki pisania i czytania dla analfabetów z terenu wsi.

W roku 1952 dzięki staraniom prezesa Komitetu Rodzicielskiego – Stanisława Jopka oraz pomocy materialnej mieszkańców wsi, w szkole wybudowano małe piętro, na którym mieścić się miało mieszkanie dla kierownika szkoły. Dotychczasowe zaś mieszkanie przeznaczono na czwartą salę lekcyjną. Na parterze dobudowano dodatkową salę lekcyjną i kancelarię oraz powiększono korytarz o 2 metry. W roku 1956 w szkole został przeprowadzony kapitalny remont, zaś na strychu szkolnym wybudowano dodatkowe mieszkanie dla nauczyciela. W 1958 r. w całym budynku szkolnym założono instalację elektryczną oraz utworzono bibliotekę, która wówczas posiadała 1600 książek.

Lata kolejne, to lata wzmożonej walki o powszechność nauczania i podniesienie frekwencji dzieci w szkole. Działało wiele organizacji m.in. ZHP, PCK czy Samorząd Uczniowski oraz liczne koła zainteresowań. Rozwinęła też działalność Spółdzielnia Uczniowska. Na korytarzu szkolnym wybudowano pomieszczenie, w którym mieścił się kiosk. Budynek szkoły został otynkowany, a wewnątrz przeprowadzono szereg prac remontowych. W roku 1966 do szkół podstawowych wprowadzono klasę ósmą.

Rok szkolny 1971/1972 miał dla szkoły w Jachówce szczególne znaczenie, bowiem nadano jej imię Marii Skłodowskiej – Curie.

Ważnym wydarzeniem była budowa i oddanie do użytku w 1974 r. drugiego budynku szkolnego, gdzie znajdowały się: kuchnia szkolna i jadalnia, a na piętrze dwie sale lekcyjne i toalety.

W roku szkolnym 1985/1986 w szkole założono centralne ogrzewanie, wymieniono podłogi i boazerie.

W lutym 1992 r. dyrektor szkoły wystąpiła do Rady Gminy z prośbą o przydział środków na budowę sali gimnastycznej. Założono trzynastoosobowy komitet budowy, którego przewodniczącym został Stanisław Burliga. Pierwsze prace przy budowie rozpoczęły się 28 kwietnia tego samego roku. W roku szkolnym 1992/1993 wprowadzono tzw. minimum programowe i nową, sześciostopniową skalę ocen. Zmieniła się również skala ocen z zachowania. W tym samym roku przy udziale władz oświatowych i administracyjnych oraz mieszkańców Jachówki, uroczyście otwarto nowo wybudowaną salę gimnastyczną wraz z dodatkowo dobudowanymi dwiema salami lekcyjnymi, węzłem sanitarnym oraz salą telewizyjną.

W 1996/1997 w budynkach szkolnych przeprowadzono remont łazienek, zmieniono podłogi, wymalowano wszystkie sale lekcyjne, a także wymieniono ogrodzenie i chodnik obok szkoły.

1 września 1999 r. wdrożono reformę programową, której fundamentem jest podstawa programowa kształcenia ogólnego, wprowadzona Rozporządzeniem MEN z dn. 15 lutego 1999 r. Dokonała się także reforma strukturalna – powstały sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Szkoła w Jachówce dalej prężnie się rozwijała, zarówno w dziedzinie oświatowej, jak i gospodarczej. Wykonano szereg remontów, m.in. wymianę pokrycia dachowego budynku szkolnego. Z funduszów wygospodarowanych przez szkołę uruchomiono m.in. pracownię komputerową, nabyto sprzęt audiowizualny i muzyczny, a także liczne pomoce naukowe do poszczególnych przedmiotów.

25 października 2011 r. Szkoła Podstawowa w Jachówce obchodziła uroczystość stulecia swego powstania wraz z nadaniem sztandaru. Ten dzień zapisał się kolejną, piękną kartą w historii naszej szkoły i naszej miejscowości.

Opracowała Dorota Głuc na podst. „Kronik szkolnych”