BIP

Odnośnik do strony BIP-u szkoły: https://bip.malopolska.pl/spjachowka

Zgodnie z przepisami wskazanymi w § 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 poz.342) sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej w Jachówce sporządzone na dzień 31.12.2021 r. w formie bilansu, zestawienia zmian funduszu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Obsługi Szkół w Budzowie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/bosbudzow,m,411708,sp-jachowka.html