Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 1. Msza Święta godz. 8.00
 2. Spotkanie z wychowawcami w klasach godz. 9.00
WYCHOWAWCY SALA
oddział przedszkolny – lic. Anna Klimowska–Szczygieł w II budynku, na parterze, obok kuchni
kl.I – mgr B. Łoboda w II budynku, na piętrze, na końcu korytarza
kl. II – mgr I. Dziąćko w II budynku, na piętrze, pierwsza po prawej
kl. III- mgr M. Najdek uczniowie pozostają w swojej sali

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie kl. III wchodzą do budynku wejściem z tyłu, bezpośrednio przez szatnię.

kl. IV – mgr S. Głowacz mała sala obok dawnego sklepiku szkolnego  w budynku głównym,

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie kl. IV wchodzą do budynku wejściem z tyłu, bezpośrednio przez szatnię.

kl. V – mgr R. Jurek uczniowie pozostają w swojej sali
kl. VI – mgr J. Nieciąg uczniowie pozostają w swojej sali
kl. VII – mgr B. Szczęch uczniowie pozostają w swojej sali
kl. VIII – mgr A. Kachel pierwsza sala po prawej stronie korytarza w budynku głównym

 

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

Okres wakacji dobiega końca i wkrótce wszyscy zobaczymy się ponownie w progach naszej szkoły. Będzie nam niezmiernie miło powitać Was po tak długiej przerwie.

Sytuacja epidemiczna w kraju sprawiła, że jesteśmy zobowiązani wprowadzić procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wszystkie procedury zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny. Prosimy o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze odbywać się będą w budynkach szkoły i na obiektach sportowych znajdujących się na terenie szkoły.

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do strefy wyznaczonej w szkole mogą wejść tylko rodzice odprowadzający dziecko do lat 7.
 3. Rodzice do oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 4. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza wyznaczoną strefą, stanowiącą przestrzeń wspólną.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole obowiązuje noszenie maseczek w miejscach przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych (np. na korytarzach, w sanitariatach).
 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos i usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wyznaczonym wejściu do szkoły.
 4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 6. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 7. Rodzice nie przebywają na terenie szkoły dłużej niż istnieje potrzeba.
 8. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka za szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika na zewnątrz szkoły lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik szkoły.
 6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę zasłaniającą nos i usta.
 7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny.
 8. Uczeń klas starszych, po zakończonych lekcjach, nakłada maseczkę na nos i usta, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.

Szanowni Rodzice!

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzenienia się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również śledzenie bieżących komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju i informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców przez dziennik elektroniczny. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualności

Wszystkim Uczniom życzę udanego roku szkolnego, jak najmniej stresów i lęków szkolnych, i jak najwięcej sukcesów.

                                                                                         Z poważaniem

Dorota Głuc – dyrektor szkoły