PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL-DYREKTOR, NAUCZYCIEL-RODZIC NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL-DYREKTOR, NAUCZYCIEL-RODZIC NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

– rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

– wytyczne dla przedszkoli opracowane przez MEN wspólnie z GIS i MZ

Cel procedury:

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury:

Procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się  nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii COVID-19

Uczestnicy postępowania:

Zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice dzieci/uczniów.

By zorganizować bezpieczne środowisko potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja z rodzicami w czasie pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodzica z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19  są kontakt telefoniczny, dziennik  lub poczta elektroniczna.

  1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów e-mailowych, by móc się z nimi skontaktować w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
  2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.
  3. Nauczyciele informują rodziców o sposobie szybkiego powiadomienia dyrektora szkoły –  poprzez dziennik elektroniczny o zaistniałej w związku z epidemią sytuacji.
  4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi szkoły dane o numerach telefonów dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia.

Sposób prezentacji procedury:

  1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
  2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
  3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian w procedurze:

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 04.05.2020 r.

………………………………………..

(podpis dyrektora szkoły)