PROCEDURA BHP W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

PROCEDURA BHP W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19
dla pracowników Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce.

Cel procedury:

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie zakładu pracy) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce.

Zakres procedury:

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Jachówce świadczących pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

Odpowiedzialność:

 1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią pracowników jest dyrektor szkoły.
 2. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę e-mailową oraz przez wywieszenie procedury w widocznym miejscu – pokój nauczycielski).
 3. Pracownicy wykonujący pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

Ogólne zasady postępowania pracowników na terenie placówki:

 1. Dyrektor szkoły wyznacza pracowników, którzy w trakcie pandemii świadczą pracę
  w normalnym trybie – tj. na terenie zakładu pracy.
 2. Pracownicy przychodzą do pracy rotacyjnie, aby uniknąć spotkania większej liczby osób w miejscu pracy.
 3. Pracownicy przychodzą do pracy w wyznaczone przez dyrektora dni i godziny, zgodnie z grafikiem przygotowanym i zaakceptowanym przez dyrektora szkoły.
 4. Grafik ogłaszany jest raz w tygodniu, w każdy piątek na kolejny tydzień pracy
  i podany do wiadomości pracowników poprzez informację przez dziennik elektroniczny lub e-mailowo oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.
 5. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura, duszności itp., nie są wpuszczani na teren szkoły.
 6. Pracownicy pracujący danego dnia ze sobą zachowują odstęp minimum 1,5 m od siebie.
 7. Na teren szkoły nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego powodu przebywania na terenie szkoły, dotyczy to również rodziców i nauczycieli świadczących pracę zdalną, zgodnie z poleceniem dyrektora, a zwłaszcza osób 
  z objawami choroby.
 8. W pomieszczeniu socjalnym/gospodarczym (pokój nauczycielski, miejsce pracy obsługi)  może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Szczegółowe zasady zachowania higieny przez pracowników w miejscu pracy:

 1. W trakcie wykonywania pracy wszyscy pracownicy bezwzględnie mają założone gumowe rękawiczki.
 2. Łazienki i korytarz szkoły wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
 3. Przed przystąpieniem do pracy oraz po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.
 4. Po skończonej pracy jednorazowe rękawiczki gumowe zostają wyrzucone do kosza
  na śmieci.
 5. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk dołączonej w załączniku nr 1.
 6. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach pracowniczych.

Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów:

 1. Wszystkie sprzęty sprzątające oraz narzędzia po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane zgodnie ze szczególnymi wytycznymi zawartymi w instrukcji dezynfekcji sprzętu – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 2. Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętu będącego
  na wyposażeniu szkoły.
 3. Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka
  do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%), dostępnego
  w pomieszczeniu środków chemicznych.
 4. Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową
  oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby:

 1. Pracownik, który zauważył u siebie objawy choroby takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie powiadamia drogą telefoniczną dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go następnie o dalszym postępowaniu.
 2. W przypadku potwierdzenia choroby jednego z pracowników dyrektor powiadamia pozostałych pracowników, którzy mieli kontakt z chorym.
 3. Pracownik, który miał kontakt z osobą chorą niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora i nie przychodzi tego dnia do pracy. Dyrektor informuje go o dalszym postępowaniu.
 4. Pracownik, który zauważył objawy choroby u współpracownika lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły/przedszkola, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora. Dyrektor kontaktuje się z pracownikiem w celu potwierdzenia wystąpienia danej sytuacji.

Sposób prezentacji procedury:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Załączniki:

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – instrukcja mycia rąk
 2. Załącznik nr 2 – instrukcja dezynfekcji sprzętów.

………………………………………………….

(podpis dyrektora)

 

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

1. Na zwilżone ręce nałożyć porcję mydła w ilości, która starczy na pokrycie obu dłoni.

2. Pocierać ręce o siebie wewnętrznymi powierzchniami dłoni.

3. Pocierać wewnętrzną stroną prawej dłoni o zewnętrzną stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.

4. Przepleść między sobą palce obu dłoni i pocierać wewnętrznymi stronami ręką o rękę.

5. Spleść ze sobą zagięte palce obu dłoni i pocierać palcami o siebie.

6. Pocierać okrężnymi ruchami prawą zamkniętą dłonią o lewy kciuk. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.

7. Pocierać palcami prawej dłoni okrężnym ruchem wewnętrznym stronę lewej dłoni. Czynność powtórzyć, zmieniając ręce.

8. Umyć nadgarstki obu dłoni.

9. Spłukać ręce wodą.

10. Wytrzeć dłonie jednorazowym ręcznikiem.

Załącznik nr 2

INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI SPRZĘTÓW I POWIERZCHNI

1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez pracownika w trakcie pracy, a także powierzchnie, takie jak biurka, stoły, klamki itp., z których pracownik korzystał danego dnia pracy.

2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.

3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.

4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w szafie ze środkami higienicznymi. Dostęp mają pracownicy obsługi. Za uzupełnienie zapasów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

5. Po zdezynfekowaniu, sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.

6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik zdejmuje i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.

Comments are closed.