PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Jachówce

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

– rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

– wytyczne dla przedszkoli opracowane przez MEN wspólnie z GIS i MZ

Cel procedury:

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury:

Zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu szkoły podczas sprawowania opieki
i organizowania zajęć z dziećmi/uczniami w szkole od momentu przyprowadzenia do oddziału przedszkolnego/przybycia uczniów do szkoły do chwili odbioru dzieci z oddziału przedszkolnego przez rodziców/rozejścia się uczniów do domów po zajęciach.

Uczestnicy postępowania:

Zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel obsługi szkoły.

DYREKTOR:

 1. Odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba
  o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 4. Zamieszcza informację przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe.
 5. Dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie plakatów
  z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznych miejscach w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 6. Zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowej: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 7. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu, na przedszkolnym placu zabaw/szkolnym boisku.
 8. Odpowiada za znajomość i stosowanie przez pracowników procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
 9. Prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 10. W wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza nr telefonów do: organu prowadzącego Gmina Budzów, Kuratora Oświaty w Krakowie, PSSE w Suchej Beskidzkiej, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.
 11. Zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 12. Określa zasady szybkiej ścieżki komunikacji pracowników z rodzicami.
 13. Zapewnia co najmniej 1 termometr bezdotykowy.
 14. Zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum 2 m odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 15. Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 16. Instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i powiadomi właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratorium oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
 17. Zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI:

 1. Zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 2. Zobowiązani są do przyprowadzania do oddziału przedszkolnego/posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 3. Powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przyprowadzaniem do oddziału przedszkolnego/posłaniem do szkoły.
 4. Zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualna osłoną, np. maseczką, podczas drogi do szkoły i przebywania w budynku szkoły.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zakrywają usta i nos dziecku indywidualną osłoną, np. maseczką w drodze do szkoły i ze szkoły.
 6. Bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.
 7. Nie przyprowadzają do oddziału przedszkolnego dziecka/nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.
 8. Mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 9. Powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Mają obowiązek stosowania podstawowych zasad higieny zalecanej w okresie pandemii koronawirusa COVID-19.

NAUCZYCIELE:

 1. Ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom/uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 2. Zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19. Odpowiadają za życie i zdrowie powierzonych ich opiece dzieci/uczniów.
 3. Zobowiązani są do mierzenie sobie temperatury 2 razy dziennie.
 4. Zobowiązani są do zachowania między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m.
 5. Dbają, by personel pomocniczy – pracownicy obsługi – nie miał kontaktu
  z dziećmi/uczniami i innymi opiekunami grup.
 6. Wyjaśniają dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole
  w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.
 7. Dbają o to, by w sali, w których odbywają się zajęcia dla dzieci/uczniów nie było przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowych zabawek.
 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele kontrolują, czy sale zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano.
 9. Zobowiązani są do wietrzenia sali lekcyjnej po każdej lekcji.
 10. Zobowiązani są do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci/uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy mycia rąk, przypomina i daje przykład.
 11. Zobowiązani są do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych grupach, o ustalonych stałych porach.
 12. Zobowiązani są do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z dziećmi/uczniami poza teren szkoły.
 13. Unikają organizowania większych skupisk dzieci/uczniów w jednym pomieszczeniu.
 14. Korzystają z dziećmi/uczniami ze świeżego powietrza na boisku przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających.
 15. Mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie).
 16. Monitorują częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi.
 17. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka/ucznia nauczyciel natychmiast izoluje dziecko/ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu, wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum 2 m od innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi szkoły oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia z oddziału przedszkolnego/szkoły, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji w rodzicami.
 18. Mają obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę i naukę dzieci/uczniów
  w sali, oraz zachowanie pomiędzy nimi odległości ok.2 m.
 19. Mają obowiązek ustalania wspólnie z dziećmi/uczniami zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole.
 20. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z dziećmi/uczniami. Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osobą z personelu pomocniczego – pracownik obsługi, odpowiednio zabezpieczony środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum.
 21. Niedopuszczalne jest zajmowanie się przez nauczyciela rozpraszającymi uwagę czynnościami, np. rozmowa z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 22. W przypadku wystąpienia sytuacji dodatkowej opieki nad dzieckiem/uczniem, należy powierzyć je opiece osoby obsługowej, która w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum.
 23. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci/uczniów w grupie bez opieki wówczas, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel-zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do poleceń dyrektora.
 24. Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie szkoły nie muszą zakrywać ust i nosa.

PRACOWNICY OBSŁUGI:

 1. Wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka/ucznia w oddziale przedszkolnym/szkole.
 2. Wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zwracają uwagę na bezpieczną zabawę/naukę dzieci/uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy dziećmi/uczniami, korzystanie przez nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw i sali lekcyjnej.
 3. Wyznaczeni do opieki nad dziećmi/uczniami zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 4. Zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni szkoły.
 5. Dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
 6. Używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych, ewentualnie przyłbic.
 7. Mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek i innych sprzętów po każdym użyciu ich przez dziecko/ucznia (chyba, że jest tyle zabawek/sprzętów, że każde dziecko/uczeń używa innych/innego).
 8. Mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego sprzętu
  w ogrodzie szkolnym, na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez dzieci/uczniów sprzętu.
 9. Mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania
  z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 10. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci/uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 1. Pracownik stołówki szkolnej ma obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez dzieci/uczniów oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym posiłku).
 2. Pracownik stołówki szkolnej ma obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania i wydawania posiłków.
 3. Pracownik stołówki szkolnej ma obowiązek przestrzegania zasad mycia naczyń
  w zmywarce z dodatkiem detergentu w temp. minimum 60°C oraz ich wyparzania.
 4. Pracownicy obsługi mają obowiązek utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskiej.
 5. Pracownicy obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami (zawarte są w odrębnym dokumencie).

Sposób prezentacji procedury:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Tryb dokonania zmian:

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z inicjatywy własnej lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 04.05.2020 r.

………………………………………………….

(podpis dyrektora)